Antonia

  

Hindsgaul No.6409-30 "Vita" Serie,

Kopf No. 30